>Psychoterapia Lublin

Skontaktuj się z nami

Telefon :
+48 606 222 335

E-mail :

Skype ( psycholog online ) :
psycholog-lublin

Odpowiedzi na często zadawane pytania

Słowo psychoterapia wywodzi się z dwóch greckich słów: psyche (dusza) oraz therapein (leczyć) i oznacza metodę leczenia zaburzeń psychicznych , somatycznych lub emocjonalnych wykorzystującą specjalistyczne środki psychologiczne.

Psychoterapia jest procesem prowadzącym do głębszego zrozumienia siebie, swojego życia oraz innych ludzi. Uświadomienie sobie naszych wewnętrznych mechanizmów pozwala uzyskać nad nimi kontrolę, a tym samym zmienić nasz sposób zachowania i postrzegania siebie, innych ludzi oraz swoich problemów.

Wspólną cechą wielu podejść psychoterapeutycznych jest kontakt międzyludzki, jaki powstaje między psychoterapeutą a klientem, który często wykorzystywany jest jako ważny środek leczenia.

Psycholog towarzyszy klientowi w poszukiwaniu rozwiązań, ukierunkowuje i daje wsparcie w tej podróży w głąb siebie. Jest to osoba, która posiada wiedzę dotyczącą ludzkiej psychiki oraz funkcjonowania człowieka.

Często w trakcie pracy nad jednym tematem, ukazują się następne. Zdarza się też, że poprawa następuje szybciej, niż można by się tego spodziewać. Nie ma reguł, pozwalających określić czas trwania terapii. Wynika to z wyjątkowości problemu każdej zgłaszającej się osoby oraz jej cech osobowościowych.

W ciągu pierwszych 10 sesji pacjent powinien odczuć zachodzące w jego życiu zmiany. W tym okresie powinno nastąpić odblokowanie problemu. Kolejnym etapem terapii jest ugruntowanie zmian emocjonalnych, poznawczych i behawioralnych tak, aby stały się one trwałe w czasie i rozciągnęły się na wszystkie dziedziny życia pacjenta. Klient powinien być w stanie odczuć autentyczność tych zmian i ich pozytywny wpływ na niego samego oraz na osoby z jego otoczenia.

Końcowym etapem spotkań terapeutycznych jest poczucie przez pacjenta, iż osiągnął cel, który postawił sobie na pierwszym spotkaniu i że pomoc psychologiczna nie jest mu już potrzebna. Razem z terapeutą decydują o zakończeniu spotkań.Aby potwierdzić trwałość zmian, psycholog umawia kolejne spotkania po 3 i po 6 miesiącach od zakończenia terapii. Psycholog nie ma na celu uzależnić od ciebie klienta, ale uświadomić mu, iż to on jest prawdziwym sprawcą zmian we własnym życiu.

Psychoterapia dzieli się na dwa rodzaje: krótko i długoterminową.

Psychoterapia krótkoterminowa nastawiona jest na rozwiązanie konkretnego problemu np. kryzysu osobistego, konieczności podjęcia ważnej decyzji życiowej i trwa około dziesięciu sesji.

Psychoterapia długoterminowa natomiast leczy poważniejsze problemy i zaburzenia, nastawiona jest na głębokie poznanie siebie i gruntowną zmianę w życiu. Trwa zazwyczaj od kilku do nawet kilkudziesięciu miesięcy. Psycholog wraz z klientem na pierwszych spotkaniach ustalają na jaki rodzaj terapii zostanie zawarty kontrakt.

Poradnictwo psychologiczne jest krótkoterminową konsultacją z psychologiem mającą na celu doraźną pomoc klientowi w zidentyfikowaniu bądź dookreśleniu jego problemu. Pomoc psychologiczna czy też poradnictwo to działania nastawione doradczo, mające za zadanie pomóc klientowi w zrozumieniu problemu lub/i wskazać perspektywy dalszego działania.

Poradnictwo jest więc dla osób, które nie mają pewności czy chcą zmiany, szukają odpowiedzi na pojedyncze pytania, nie chcą się zmieniać ale szukają pomocy dla innej osoby, nie mają czasu (terapia wymaga poświęcenia pewnej ilości czasu w sposób regularny).

Często konsultacja poprzedza proces terapii. Informacje uzyskane podczas niej pomagają wskazać kierunek oczekiwanej zmiany, pozwalają się oswoić z problemem, mogą też wskazać, jaka terapia jest dla danej osoby najlepsza.

Wybór dobrego psychologa jest bardzo ważny w procesie terapii. Kluczowe jest, aby klient w kontakcie z psychologiem czuł się dobrze i miał poczucie bezpieczeństwa. Pozwoli to wtedy zbudować pozytywną relację, która będzie miała duży wpływ na przebieg i wynik terapii.

Aby wybrać dobrego psychologa, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na jego wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz zweryfikować, czy ma swojego terapeutę (superwizora).

Pierwszą wizytę zwykle można potraktować jako spotkanie konsultacyjne, podczas którego Klient przedstawia swoje problemy, powody zwrócenia się o pomoc. Pozwala to określić optymalne metody i czas terapii. Bardzo ważne jest także, aby pacjent jak najdokładniej opisał problem, który spowodował, że zdecydował się poszukać pomocy psychologicznej.

Spotkania trwają 60 minut. Ich ilość i częstotliwość jest zależna od potrzeb i możliwości klienta. Pierwszy kontakt (1-3 spotkania) to konsultacja, która służy określeniu na czym polega problem i wybraniu najlepszej formy pomocy. Psycholog zobowiązany jest do zachowania dyskrecji a wszystkie informacje dotyczące klienta objęte są tajemnicą zawodową.

Podejście integratywne stosowane w naszym gabinecie łączy metody pracy terapeutycznej z kilku nurtów psychoterapii (m.in. psychoanalitycznego, poznawczo-behawioralnego, systemowego), starając się optymalnie dopasować formę terapii do problemów wnoszonych przez pacjenta oraz jego potrzeb i możliwości.

Wybrane metody psychoterapii:

Psychoterapia psychoanalityczna zakłada, że źródło problemów tkwi w podświadomości pacjenta do której nie ma on dostępu, a bezpośrednią przyczyną zaburzeń jest wewnętrzny konflikt. Terapia polega na uświadomieniu sobie nieświadomych myśli i emocji i usuwaniu obron, które tworzy nieświadomość, aby bronić dostępu do siebie. Jest to więc terapia raczej długoterminowa, niedyrektywna i oparta na przekonaniu, że aby zmieniło się to co na zewnątrz, trzeba najpierw zmienić to, co wewnątrz.

Psychoterapia behawioralna może trwać kilka miesięcy, w przypadku głębszych zaburzeń terapia może trwać nawet kilka lat. Stosowana w przypadku lęków, nerwic, fobii. Zakłada, że człowiek funkcjonuje na zasadzie bodziec - reakcja. Kładzie nacisk na obserwowalne zachowanie, a nie na wewnętrzne przeżycia. Psychoterapia behawioralna oparta jest na teorii uczenia się oraz teorii wymiany społecznej.

Psycholog behawiorysta rozumie objaw jako nawyk wykształcony w procesie uczenia. W tym rozumieniu zaburzenia powstają więc na drodze wyuczenia się nieprawidłowych zachowań. Terapeuta nie szuka tu ukrytych przyczyn, najważniejsze dla niego jest to, co obserwowalne. Celem psychoterapii jest zmiana niepożądanych zachowań. Psycholog jest dyrektywny, występuje często w postaci modela, który modeluje (kształtuje) prawidłowe nawyki. Terapia jest raczej krótkoterminowa.

Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna zakłada, iż człowiek jest istotą wolną i jako posiadacz wolnej woli ma zdolność wyboru oraz przyjmowania odpowiedzialności za swoje czyny. Według tej koncepcji człowiek sam decyduje o sobie, w dodatku zupełnie świadomie. Objawy czy zaburzenia rozumiane są jako trudność, pojawiająca się w momencie osłabienia zdolności do "tworzenia" samego siebie. W podejściu tym zakłada się, iż każdemu zdarzają się takie chwile osłabienia, ale jednocześnie że każdy jest na tyle silny, aby sobie z nimi poradzić. Terapeuta jest więc potrzebny do tego, aby wspierać i pomagać w przezwyciężeniu trudności.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna stosowana jest w problemach lękowych, depresji, zaburzeniach osobowości. W koncepcji tej uważa się, iż niewłaściwy sposób postrzegania i interpretacji zdarzeń, doprowadza do wyuczenia się niepożądanych zachowań. Psychoterapia polega na modyfikacji, przekształceniu treści myślenia, w konsekwencji czego dochodzi do modyfikacji zachowań i uczuć związanych z tymi zachowaniami. To również terapia dyrektywna i raczej krótkoterminowa.

Psychoterapia systemowa stosowana jest do terapii małżeństw przeżywających kryzys i do pracy z rodzinami, dziećmi i młodzieżą. Uznaje, że nie można rozpatrywać człowieka w oderwaniu od środowiska, w którym żyje, od kontekstu społecznego. Psychoterapia ta zakłada istnienie różnych systemów, z których jednym z najważniejszych jest system rodzinny. Problemy czy zaburzenia mogą pojawić się np. na skutek zakłóconej komunikacji w rodzinie czy zaburzeń w strukturze rodziny. Mianem pacjenta określa się tu całą rodzinę, a celem terapii jest zmiana całego zaburzonego systemu, a nie zmiana jednego człowieka.

Kontrakt jest umową między klientem a terapeutą zawartą na początku terapii. Ustala się w nim cele terapii, jej formę, terminy i częstotliwość spotkań. Jeśli w trakcie terapii wyjdą na jaw nowe problemy, z którymi klient chciałby się również uporać, możliwe jest ich ujęcie w zawartym kontrakcie.

Na co dzień wspierają nas bliscy, bądź znajomi i to zwykle u nich szukamy porad a czasem i opieki. Jeśli ktoś decyduje się na skorzystanie z usług psychologa, to dlatego, że pomimo wysiłków i pomocy najbliższych poczucie psychicznego dyskomfortu nie znika.

Psycholog potrafi rozmawiać i utrzymywać relację nawet w bardzo trudnych emocjonalnie sytuacjach. Akceptując te emocje potrafi być oparciem lub w wyważony sposób pomóc klientowi dostrzec i zrozumieć to, co ważne i niełatwe. Psycholog pozostaje neutralny, gdyż nie wiążą go z klientem zależności rodzinne czy wieloletnia historia wspólnego życia. Dzięki swojej profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu potrafi w porę dostrzec bardziej lub mniej widoczne mechanizmy powstrzymujące lub blokujące pożądaną zmianę.

Istotną różnicą pomiędzy pomocą profesjonalną a pomocą przyjacielską jest też "niesymetryczność". Przyjaciele wspierają się, wysłuchują się, doradzają wzajemnie. Klient nigdy natomiast nie powinien stać się powiernikiem terapeuty i wsparciem dla niego.

Profesjonalny psycholog nie doradza, nie daje prostych recept na szczęście i nie narzuca własnej wizji świata. Dobry psycholog towarzyszy jedynie klientowi w poszukiwaniu najlepszego dla niego rozwiązania, angażując swoją uwagę, wiedzę i emocje. Szanuje indywidualność klienta, jego unikatowy sposób doświadczania siebie i świata. Dąży do uświadomienia mu, że tak naprawdę szczęście zależy tylko od niego samego.

Jak najbardziej. Pomoc psychologiczna skierowana jest także do osób, które czują się niepewnie, nie potrafią podjąć decyzji, przechodzą przez różnego rodzaju kryzysy życiowe. Ktokolwiek chce przezwyciężyć własne ograniczenia i rozwijać się może spokojnie korzystać z możliwości spotkania z psychologiem.

Aby przyswoić nowe wzorce komunikacji z otoczeniem, sposoby reagowania i myślenia, trzeba je ciągle ćwiczyć w rzeczywistym świecie. Dlatego spotkania służą przede wszystkim ukierunkowaniu pacjenta, przekazaniu wiedzy, lub przećwiczeniu nowego podejścia do problemów. Na początku pracy skupiamy się na badaniu i nazywaniu istotnych celów i przekonań. Tempo zmian jest uzależnione od determinacji pacjenta, jego możliwości życiowych oraz umiejętności psychologa. W każdej terapii te trzy czynniki decydują o tym, kiedy wystąpią pierwsze pozytywne efekty.

Podczas pierwszego spotkania z osobą chcącą pomóc ustala się, co jest możliwe do zrobienia w danym przypadku. Są dwie możliwości: albo dostarczane będą wskazówki w jaki sposób próbować zachęcić osobę borykającą się z problemem do wizyty u psychologa, albo można skorzystać z interwencji pośredniej. Polega ona na dawaniu rad i wskazówek członkom rodziny na temat tego, co robić i jak się zachowywać w stosunku do osoby przejawiającej problem. Być może osoba cierpiąca w końcu zdecyduje się na osobiste przyjście do gabinetu psychologicznego, a jeśli to nie nastąpi kontynuowane będzie podejście pośrednie.

Terapia małżeńska jest to oddziaływanie metodami terapeutycznymi na kryzys czy problem, który występuje w związku. Na konsultację z psychologiem warto wybrać się wtedy, gdy samodzielne próby poradzenia sobie z problemami w związku nic nie dają.

Przyczyną kryzysu może być zakłócenie wzajemnych relacji, silna zależność od siebie lub innych osób i trudności w zachowaniu autonomii, wzrost obojętności, próby manipulowania partnerem/partnerką, frustracja wynikająca z braku realizacji swoich potrzeb i oczekiwań, przerzucania własnych trudnych doświadczeń na współmałżonka, ingerencji osób trzecich np. teściów, oziębłości seksualnej, perspektywy rozpadu małżeństwa.Bywa, że są to dramatyczne sytuacje, na przykład w związku dochodzi do zdrady. Albo rodzi się dziecko, a z nim kłopoty, które przerastają parę.

Czasami ludzie nie mogą porozumieć się co do metod wychowania dziecka lub sposobu wydawania pieniędzy. Terapia małżeńska daje możliwość spojrzenia na związek z innej perspektywy, z dystansu. W terapii małżeńskiej uczymy się wyrażać uczucia, rozmawiać w nowy sposób - inaczej niż robimy to w domu.

Psycholog jest zobowiązany do pełnej dyskrecji i zachowania poufności problemów nurtujących jego klientów. Twoje zmartwienia powierzone psychologowi są objęte tajemnicą zawodową. Wiem jak ważne jest to, aby terapia odbywała się w komfortowych warunkach. Dlatego umawiam się z pacjentem zawsze na konkretną godzinę, tak by pacjent bez zwłoki, oczekiwania i styczności z osobami postronnymi mógł wejść do gabinetu, ulokowanego w dostępnym, ale dyskretnym miejscu.

Depresja jest jedną z najczęściej występujących chorób. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że w chwili obecnej depresja stanowi czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie. Na depresję cierpi ponad trzy miliony Polaków. Większość z nich jest jej nieświadoma, uważając, że dotknęła ich nie depresja a tylko zmęczenie, stres, chwilowa chandra.

Depresja jest chorobą polegającą na głębokim i długo utrzymującym się smutku, przygnębieniu, rezygnacji. Zazwyczaj chory nie znajduje w niczym przyjemności, nic go nie cieszy. Porzuca dawne zainteresowania, nie zajmuje się tym, co dotychczas lubił robić. Odczuwa brak energii, jest osłabiony, zmęczony. Ma poczucie zagrożenia z niewiadomego źródła, dokucza mu niepokój, napięcie, oczekiwanie na najgorsze. Obawia się przyszłości, jest pełen pesymizmu. Surowo się ocenia, może myśleć, że spotkała go zasłużona kara. Doświadcza często nadmiernej senności i osłabienia w ciągu dnia lub bezsenności i częstego budzenia się w nocy. Nawet jeśli przesypia w łóżku pół dnia, to nie jest wypoczęty. Ma trudności w skupieniu uwagi, precyzji myślenia. Jest drażliwy, łatwo popada w gniew, unika kontaktów z ludźmi. Często następuje u niego spadek wagi. Nie widząc szans na poprawę swojego stanu, coraz częściej myśli o śmierci, umieraniu, dostrzega w tym jedyne wyjście.

Depresja może w konsekwencji prowadzić do próby popełnienia samobójstwa. Mentalne podłoże depresji związane jest zazwyczaj z poczuciem braku nadziei na lepszą przyszłość, braku perspektyw, niską samooceną i niedowartościowaniem, ale również z tłumionym gniewem i tłamszeniem emocji negatywnych, które stają się niewidoczną siłą autodestrukcyjną.

Terapia online jest skierowana do osób, które mieszkają daleko od psychologa, mają różnego rodzaju ograniczenia czasowe (np. opieka nad dzieckiem lub chorą osobą) bądź trudności z opuszczaniem domu.

Psycholog online jest świetnym rozwiązaniem dla tych, którzy wiele podróżują, przebywają poza granicami Polski a chcą utrzymywać systematyczny kontakt z psychoterapeutą. Psycholog online jest to także alternatywne rozwiązanie dla ludzi nie mogących pokonać własnej bariery strachu przed bezpośrednim kontaktem z psychologiem.

Pomoc psychologiczna online może być pomocą podstawową jak i wspomagającą tradycyjne formy i sposoby poradnictwa. Należy zdawać sobie przy tym sprawę, że leczenie silnych zaburzeń psychicznych nie może być ograniczone tylko do terapii online. W takich sytuacjach kontakt z psychologiem online może być jedynie rozwiązaniem tymczasowym lub uzupełnieniem dla tradycyjnej psychoterapii.

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.